X

Istraživanje tržišta sa kompanijom Field Scope International

– Uslovi i odredbe učešća –

 

Ovaj dokument je izradila agencija za istraživanje tržišta Field Scope International Ltd (u daljem tekstu: FSI). Svrha ovog dokumenta je da opiše uslove učešća ispitanika u projektima istraživanja tržišta kojima upravlja FSI. Savetujemo da pažljivo pročitate ovaj dokument pre učešća u bilo kojoj studiji, kako biste u potpunosti razumeli sve tačke koje će se primeniti. Davanjem saglasnosti za učešće u projektu sa FSI, svi ispitanici se automatski slažu da poštuju dole navedene uslove.

 

Svrha

 • 1.1. Davanjem saglasnosti za učešće u istraživanju tržišta ili projektu testiranja proizvoda sa FSI, ispitanici takođe sklapaju sporazum sa FSI. Ovi Opšti uslovi imaju za cilj da regulišu prava i obaveze kako ispitanika tako i FSI. Posebni uslovi ugovora koji su navedeni u projektu zamenjuju ove uslove.

 

Uslovi za učešće

  • 2.1. Svi ispitanici su regrutovani za istraživanje tržišta ili projektu testiranja proizvoda na osnovu njihovog profila i odgovora datih tokom procesa skrininga. Svrha učešća ispitanika jeste da anonimno podele svoje iskreno mišljenje i znanje. U slučaju da se utvrdi da su odgovori dati tokom procesa skrininga netačni ili lažni, intervju može biti potencijalno zaustavljen odmah bez nadoknade honorara.

  • 2.2. Učestvovanjem u intervjuu ili anketi, ispitanici su saglasni da:
 • Učestvuju u istraživanju tržišta u skladu sa određenim uslovima
 • Razumeju svrhu i prirodu studije i da je njihovo učešće dobrovoljno
 • Daju dozvolu da sesija bude audio i video snimljena i sačuvana u svrhu analize od strane istraživača i drugih istraživačkih saradnika
 • Razumeju da će ove snimke koristiti i kompanija koja sprovodi istraživanje, samo u svrhu istraživanja tržišta
 • Daju dozvolu za audio ili video zapise, fotografije i / ili transkripte razgovora koji će se koristiti u prezentacijama ili dokumentaciji studije
 • Razumeju da istraživač neće identifikovati učesnike po imenu u bilo kojim izveštajima koji sadrže informacije dobijene iz istraživanja tržišta i da će poverljivost i anonimnost ispitanika kao učesnika u istraživanju tržišta biti zaštićeni
 • Prihvate obavezu da čuvaju sve poverljive informacije u apsolutnom poverenju i da se uzdrže od korišćenja za ličnu upotrebu ili tuđu upotrebu, ili na bilo koji drugi način
 • Slažu se da nećete podeliti interes i ciljeve klijenta sa drugim licima
 • Slažu se da ne otkriju da je određeni klijent vlasnik proizvoda i ideja proizvoda koje su predmet istraživanja
 • Razumevanje da mogu povući svoj pristanak u bilo koje vrieme, bez ikakvih kazni ili posledica

 

Uslovi plaćanja honorara

  • 3.1, Zbog opšte primenljivosti ovih uslova i odredbi, odredbe koje regulišu pravo ispitanika na primanje honorara ili nadoknade su primjenjive samo u slučaju da je to dogovoreno na određenom projektu. Na primer, učestvovanjem u studiji u kojoj nijedan honorar nije određen niti primenjiv, ovi uslovi i odredbe ne pružaju dodatna prava na honorar.

  • 3.2, U svim slučajevima, FSI zadržava pravo da odredi honorare i nadoknade po sopstvenom nahođenju. Honorari se postavljaju na osnovu fer tržišnih vrednosti i u dogovoru sa naručiocem studije.

  • 3.3, FSI može izvršiti uplatu honorara putem bankovnog transfera ili izdavanjem elektronskog Amazon Vouchera koji se šalje na e-mail adresu koju su naveli ispitanici u koliko njihova zemlja prebivališta podržava ovu opciju.

  • 3.4, Honorari se isplaćuju u dogovorenom roku od dana završetka projekta.

  • 3.5, Rok plaćanja je određen po projektnoj osnovi i u skladu sa specifikacijom projekta.

  • 3.6, Završetak projekta odnosi se na situaciju u kojoj su svi ispitanici zaključili svoje učešće, i FSI je dobio potvrdu od klijenta da su svi podaci prikupljeni i da su zasnovani na proveri kontrole kvaliteta, stoga se projekat može zatvoriti.

  • 3.7, FSI se obavezuje da će svim ispitanicima koji su učestvovali u studiji poslati zahvalnicu putem elektronske pošte po završetku projekta, u kome će dodatno specificirati datum kada će se honorar obraditi i referentni broj plaćanja.

  • 3.8, Napominjemo da se honorari obrađuju do kraja datuma koji je naveden u zahvalnici e-pošte ili pre. Ako sredstva nisu na vašem računu do dana navedenog kao dan postupka, molimo Vas da proverite sa svojom bankom. Međunarodni bankovni transferi ponekad mogu trajati do 5 radnih dana od dana obrade. Molimo Vas da proverite sa svojom bankom kako biste potvrdili kada možete očekivati sredstva na vašem računu.

  • 3.9, Ispitanici koji se odluče za isplatu nadoknade za učestvovanje u studiji žiralno, odnosno preko bankovnog računa, moraju da dostave detalje svog privatnog (ličnog) bankovnog računa članu našeg tima. FSI nije u mogućnosti da isplate vrši na račun preduzeća (odnosno na poslovni račun). Kao alternativa, ispitanici mogu da se odluče da svoju nadoknadu za učestvovanje u studiji poklone dobrotvornoj organizaciji prema njihovom izboru.

  • 3.10, Imajte na umu da ćete primiti Amazon vaučer putem e-pošte, na vašu e-mail adresu koja je dostavljena i potvrđena FSI timu tokom procesa potvrde. Vaša e-pošta može kategorisati vaučer kao spam, tako da se može naći u spam / junk folderu, molimo Vas da isti proverite pre brisanja njegovog sadržaja.

  • 3.11, Ako imate bilo kakva pitanja u vezi vašeg honorara, molimo Vas da ih pošaljete tako što ćete odgovoriti na e-mail zahvalnicu koju ste dobili.

  • 3.12, Sve žalbe koje se odnose na plaćeni podsticaj, moraju se podneti u roku od 6 meseci od datuma isplate. Nakon tog vremena, Vaša žalba neće biti uvažena.

 

Politika ličnih podataka i privatnosti

  • 4.1. Lični podaci su podaci koji identifikuju pojedinca kao individuu. FSI poštuje privatnost svih ispitanika i osigurava da se lični podaci koji se dostavljaju FSI tretiraju na poverljiv i siguran način.

  • 4.2. Za prava i obaveze u vezi sa ličnim podacima i privatnošću, molimo Vas da pogledate politiku privatnosti koja je sastavni deo ovih uslova i odredbi. Politika privatnosti reguliše saglasnost ispitanika na postavljanje kolačića na njihov računar i pristanak na upotrebu njihovih ličnih podataka.

  • 4.3. Politika privatnosti je dostupna na FSI vebsajtu.

 

Poverljivost

  • 5.1. Ispitanici su dužni da čuvaju poverljivost podataka o svim poverljivim informacijama koje su primili dok su učestvovali u istraživanju tržišta.

  • 5.2. Ispitanici mogu biti izloženi poverljivim informacijama, odnosno novim logotipima ili novim materijalima za pakovanje proizvoda klijenta. Sve informacije u kontekstu studije su strogo poverljive i ispitanik je dužan da sačuva svoju poverljivost. Ova obaveza poverljivosti važi i ako ispitanik, FSI ili klijent prekinu studiju iz bilo kog razloga.

 

Odricanje i ograničavanje odgovornosti

  • 6.1. Ispitanici će se odreći svih prava na bilo kakve zahteve za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu, gubitak profita ili prihoda koji je nastao zbog kršenja ugovora između njih i FSI. Odricanje ispitanika se ne odnosi na slučaj u kojem je FSI naneo štetu nepažnjom ili namerom.

 

Otkazivanja

  • 7.1. FSI zadržava pravo da otkaže sve potvrđene intervjue pre njihovog zakazanog vremena u slučaju bilo kakvih nepredviđenih promena u specifikaciji projekta koje se dešavaju izvan FSI kontrole, odnosno odluke klijenta.

  • 7.2. FSI zadržava pravo da ne plati učesnike u online studijama čiji se odgovori pokažu nedosledni, nelogični i/ili lažni nakon detaljne analize kontrole kvaliteta

  • 7.3. U slučaju otkazivanja, svaki ispitanik će biti obavešten putem telefona i e-mail-a od strane člana FSI tima.

  • 7.4. Ispitanici nemaju pravo na nadoknadu ako intervju nije sproveden ili je otkazan (sa izuzetkom intervjua uživo (licem u lice) koji je otkazan zbog nepredviđenih promena u specifikaciji projekta koji je van FSI-ja, odnosno prema klijentovom nahođenju i na dan kada je studija zakazana da se održi. U ovom slučaju ispitanici imaju pravo na punu naknadu).

  • 7.5. Ispitanici čiji je intervju otkazan na dan kada je zakazano da se održe, nemaju pravo na naknadu ako je obrazloženje bilo koje od navedenih tačaka:
 • Ispitanik kasni, odnosno nije stigao u dogovoreno vreme,
 • Ispitanik je sa sobom doveo dodatne osobe na intervju (uključujući decu),
 • Ispitank je pod uticajem alkohola ili droge,
 • Ispitanik postupa nepristojno i ponaša se neprimereno,
 • Utvrđeno je da se ispitanik lažno predstavlja ili daje lažne odgovore koji se mogu razlikovati od odgovora datih tokom procesa skrininga.

 

Reklamacije

  • 8.1. Ispitanici imaju pravo da podnesu zvaničnu žalbu Odeljenju kontrole kvaliteta FSI-a. Sve žalbe treba poslati putem e-mail službeniku za kontrolu kvaliteta FSI-ja, na sledeću adresu: complaints@fieldscopeint.com

  • 8.2. Službenik za kontrolu kvaliteta dužan je da istraži svaku primljenu žalbu i da nastoji da je reši na najbolji mogući način.

 

Drugo

  • 9.1. FSI periodično obnavlja svoju internet stranicu kao i Odredbe i uslove, i zadržava pravo, po svom nahođenju, da u bilo kom trenutku izmeni sadržaj veb-sajta ili ovih Uslova i odredbi.

  • 9.2. Molimo Vas da pogledate Kodeks ponašanja Društva za istraživanje tržišta i BHBIA za istraživanje tržišta zdravstva za sva pitanja i situacije koje nisu opisane u ovom dokumentu.

  • 9.3. Ispitanici se obaveštavaju da sve detalje u vezi sa njihovim učešćem treba da saopšti i dogovori isključivo FSI. Ispitanici ne treba da postupaju prema uputstvima datim od bilo koje treće strane (uključujući klijenta) ako nije drugačije dogovoreno. FSI neće biti odgovoran za rešavanje bilo kakvih sporova koji su uzrokovani time što su ispitanici postupili van sporazuma koji je zasnovan, a po na neovlašćenim uputstvima treće strane.

 

Za bilo kakve dodatne detalje ili pojašnjenja oko uslova ovog dokumenta, obratite se našem timu za regrutovanje putem poziva na +44 (0) 2037 907222 ili odgovorom na ovaj e-mail.